උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙස සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්‌

no-permit

විවාහ මංගල උත්සවයකට හැරෙන්නට වෙනත් උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර More...

by E-Writer | Published 1 month ago

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවියක් පුස්සැල්ලාවේදී පෙම්වතා විසින් දෑත් පිටුපසට බැඳ දූෂණය කරයි

ol-gf

දැත් පිටුපසට බැඳ සිය බාල වයස්කාර පෙම්වතියට අතවර කළ පෙම්වතෙකු පිළිබඳ More...