ව්‍යාග්‍රා වෙනුවට ඊට නොදවෙනි පානයක් නිවසේ දී සකසා ගමු

Footage-How-To-Make-Natural-Viagra

ව්‍යාග්‍රා’ නැත්නම් ‘සිල්ඩනෆිල්’ කියන්නේ ලිංගික උත්තේජකයක් ලෙස භාවිතා වන ඖෂධයක්. ලිංගික උත්තේජනය සඳහා වන හැම බෙහෙතක්ම වගේ ‘ව්‍යාග්‍රා’ තව කියවන්න...

Published 12 months ago
Footage-How-To-Make-Natural-Viagra
On Saturday, August 13th, 2016
0 Comments

ව්‍යාග්‍රා වෙනුවට ඊට නොදවෙනි පානයක් නිවසේ දී සකසා ගමු

ව්‍යාග්‍රා’ නැත්නම් ‘සිල්ඩනෆිල්’ කියන්නේ ලිංගික උත්තේජකයක් ලෙස භාවිතා වන ඖෂධයක්. තව කියවන්න...