උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙස සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්‌

no-permit

විවාහ මංගල උත්සවයකට හැරෙන්නට වෙනත් උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙස සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්‌ More...

by E-Writer | Published 2 weeks ago
no-permit
By E-Writer On Wednesday, September 13th, 2017
0 Comments

උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍ර නිකුත් නොකරන ලෙස සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස්‌

විවාහ මංගල උත්සවයකට හැරෙන්නට වෙනත් උත්සව සඳහා මත්පැන් බෝතල් ලබා ගැනීමට අවසර පත්‍ර More...