අනුරාධපුර සිසුවෙක් නිර්මාණය කරපු කවකටු පෙට්ටිය

Student-invents-new-Mathematics-Instruments-Set-3

අධ්‍යාපනය හදාරන සිසු සිසුවියන්ට නව විශේෂාංග සහිත පහසුවෙන් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ගණිත උපකරණ කට්ටලය සහිත නවතම කවකටු පෙට්ටියක් නිර්මාණය තව කියවන්න...

Published 1 year ago
Viber-Stickers-Sinhala
On Tuesday, July 26th, 2016
0 Comments

ඔබ නොදන්නා ලංකාවේ Viber Sticker නිර්මාණකරු

ඔබ නූතන තාක්ශනයේ මහිමයෙන් බිහිවූ Viber වැනි තාක්ශනික මෙවලම් භාවිතා කරන්නෙකුනම්, සමාජ තව කියවන්න...

Biz-Video-of-How-to-win-the-Lottery
On Monday, July 25th, 2016
0 Comments

දිනන්න ලොතරැයි තෝරාගන්න ක්‍ර‍මය මෙන්න බලන්න

කොච්චර ගත්තත් ලොතරැයි පරාදද? දිනන්න ලොතරැයි තෝරාගන්න ක්‍ර‍මය මෙන්න.  තව කියවන්න...